"Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V" - nowa publikacja Muzeum w Stargardzie
Dodane przez emes dnia 28 styczeń 2013 11:35:46
Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V. Fot. Muzeum w Stargardzie.Publikację prezentującą wyniki ratowniczych prac archeologicznych, analizy i interpretacje odkrytych materiałów z terenu Stargardu opublikowało Muzeum w Stargardzie. W książce "Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V" czytelnik znajdzie obszerne informacje z prac wykopaliskowych w zachodniej części jednego z przyrynkowych kwartałów (nr V) Starego Miasta w Stargardzie. >>>
Treść rozszerzona

Nowa książka nt. badań archeologicznych w Stargardzie

Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V. Fot. Muzeum w Stargardzie.Publikację prezentującą wyniki ratowniczych prac archeologicznych, analizy i interpretacje odkrytych materiałów z terenu Stargardu opublikowało Muzeum w Stargardzie.

Projekt badawczy i publikacja zostały dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych oraz przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński.

W książce "Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V" czytelnik znajdzie obszerne informacje z prac wykopaliskowych w zachodniej części jednego z przyrynkowych kwartałów (nr V) Starego Miasta w Stargardzie. "Zgromadzone przedmioty, to głównie wytwory podstawowych rzemiosł, stanowiących trzon gospodarki miast średniowiecznych i nowożytnych. Pozyskane efekty pracy garncarza, szewca, bednarza czy kowala, są w większości egzemplarzami o późnośredniowiecznej metryce" - wyjaśnia Karol Kwiatkowski, redaktor tomu i kierownik projektu.

Odkryte przez archeologów przedmioty stanowią w zdecydowanej przewadze produkty o miejscowej proweniencji, z niewielkim udziałem importów, głównie w zakresie ceramiki i szkła.

Z uwagi na szczątkowy charakter znalezisk, niemożliwe było pełne określenie odbiorców przedmiotów. Jedynie w odniesieniu do źródeł z czasów współczesnych, materiał archeologiczny przyniósł potwierdzenie faktów znanych ze źródeł pisanych, dotyczących zajmowania przez jedną z wojskowych grup terenowych działki przy ulicy Grodzkiej 21.

W tomie prezentowane są również wyniki specjalistycznych analiz laboratoryjnych. Dzięki badaniom archeobotanicznym określono zakres wykorzystania przez stargardzian roślin uprawnych oraz tych pozyskanych ze stanu dzikiego.

"Równie interesujące rezultaty przyniosły badania archeozoologiczne, których efektem były informacje dotyczące hodowli określonych gatunków zwierząt, a tym samym rodzaju spożywanego mięsa. Wnioski dotyczące konsumpcji określonych gatunków zwierząt potwierdziła przeprowadzona analiza gatunkowa wydobytych przedmiotów skórzanych" - informuje Kwiatkowski.

Wszystkie wyniki analiz pozwoliły naukowcom na odtworzenie diety mieszkańców zachodniej części kwartału V, poznanie sfery gospodarczej oraz sposobów wykorzystywania skór i kości w rozmaitych przedmiotach codziennego użytku.

Jak przekonuje kierownik projektu, przeprowadzone badania potwierdziły istotną rolę badań archeologicznych prowadzonych w mieście dla próby rekonstrukcji procesów historycznych.

"Cechą archeologii miast jest poruszanie różnych, w wymiarze czasowym i przestrzennym zagadnień oraz wzajemnie się uzupełniających lub sobie przeczących procesów. Istotne są również analizy o charakterze socjotopograficznym, które w oparciu o źródła pisane umożliwiają określenie zależności i zachodzących relacji pomiędzy danym miejscem w topografii miasta, a strukturą zawodowo-społeczną mieszkańców tego obszaru" - przekonuje Kwiatkowski.

Odkryte źródła archeologiczne potwierdziły zmieniające się na przestrzeni wieków warunki życia w Stargardzie. Studia nad nimi i wnioski wynikające z badań stały się ważnym elementem uzupełniającym historię hanzeatyckiego ośrodka nad Iną.

Tom pierwszy "Archeologii Stargardu" jest pracą zbiorową pod redakcją Karola Kwiatkowskiego. Recenzentem tomu jest prof. dr hab. Marian Rębkowski. Przedmowa, wstęp, streszczenia artykułów oraz podpisy pod ryciny i tabele zostały przetłumaczone na język niemiecki.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Więcej o wynikach badań "zachodniej części kwartału V" na stronie Muzeum w Stargardzie.